2o ESG Universe Forum

Profit by Purpose
Powering a sustainable future

25 Οκτωβρίου 2023

ONLINE EVENT

Καθώς το ESG, το ακρωνύμιο που «σκιαγραφεί» το περιβαλλοντικό, κοινωνικό και εταιρικό προφίλ κάθε επιχείρησης και Οργανισμού, μετατρέπεται από χρόνο σε χρόνο από nice to have σε must to have συνθήκη, το συνέδριο ESG Universe Forum 2023 της Smart Press εμβάθυνε στη νέα τάση, παρακολούθησε και κατέγραψε τις εξελίξεις και συμπύκνωσε σε μια κορυφαία πλατφόρμα τα σημαντικότερα σημεία διαλόγου, τα πεδία συνεργασίας και τις πιο ενδιαφέρουσες απόψεις σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης (ESG) στην Ελλάδα.

Καθώς η Αγορά, η Βιομηχανία αλλά και η Πολιτεία αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης, το φόρουμ λειτουργησε ως «καταλύτης» προώθησης θετικών αλλαγών, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της Ελλάδας για υπεύθυνες πρακτικές και τον ρόλο της στο παγκόσμιο τοπίο ESG.

Το ESG Universe Forum συγκέντρωσε όλους τους πρωταγωνιστές και τους stakeholders που κινούνται γύρω από το ESG, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών αξιωματούχων, ηγετών της βιομηχανίας, επενδυτών, ΜΚΟ και ακαδημαϊκών, προκειμένου να διερευνήσουν και να αντιμετωπίσουν βασικές προκλήσεις και ευκαιρίες ESG στην Ελλάδα. Παρουσιάζοντας ερευνητικά ευρήματα, διευκολύνοντας ουσιαστικές συζητήσεις, ανταλλάσσοντας βέλτιστες πρακτικές και προωθώντας καινοτόμες λύσεις, το φόρουμ δημιούργησε ένα κοινό όραμα για ένα βιώσιμο μέλλον και την επίτευξη αξιοποιήσιμων αποτελεσμάτων.

Στόχος

Το ESG Universe Forum στην Ελλάδα έχει ως στόχο να φέρει σε επαφή ενδιαφερόμενους φορείς από διάφορους τομείς για την προώθηση του διαλόγου, την ανταλλαγή γνώσεων και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στη χώρα. Παρέχει μια πλατφόρμα για την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών, τη διερεύνηση προκλήσεων και ευκαιριών και την κινητοποίηση συνεργασιών που θα συμβάλουν σε μια πιο βιώσιμη και ανθεκτική Ελλάδα.

Περιβαλλοντική εστίαση:

Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα αποτελεί βασικό πυλώνα του ESG Universe Forum. Οι συζητήσεις εμβαθύνουν σε διάφορα θέματα όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η διαχείριση αποβλήτων, ο μετριασμός της κλιματικής κρίσης, ο βιώσιμος Τουρισμός και οι προσπάθειες των επιχειρήσεων να προστατεύσουν τα οικοσυστήματα και να συμβάλουν στους παγκόσμιους κλιματικούς στόχους.

Κοινωνικός αντίκτυπος:

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της κοινωνικής ευθύνης, το ESG Universe Forum δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις κοινωνικές παραμέτρους. Αντιμετωπίζοντας κοινωνικά ζητήματα όπως η κοινωνική δικαιοσύνη, τα εργασιακά δικαιώματα, η ισότητα των φύλων, η ποικιλομορφία και η ένταξη και η ανάπτυξη της κοινότητας, το φόρουμ θα επιχειρήσει να αναδείξει όλες τις δράσεις που προωθούν μια πιο περιεκτική και δίκαιη κοινωνία. Οι σύνεδροι συμμετείχαν σε διάλογο για τον εντοπισμό στρατηγικών για τη δημιουργία θετικού κοινωνικού αντικτύπου, την προώθηση υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών και τη διασφάλιση της ευημερίας των τοπικών κοινοτήτων.

Διακυβέρνηση και δεοντολογικές πρακτικές:

Το ESG Universe Forum αναγνωρίζει ότι η ισχυρή διακυβέρνηση και οι δεοντολογικές πρακτικές είναι απαραίτητες για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, τη διατήρηση της διαφάνειας και την προώθηση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην εταιρική διακυβέρνηση, την επιχειρηματική ηθική, τα μέτρα κατά της διαφθοράς, τις υπεύθυνες επενδύσεις και τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών. Προωθώντας ισχυρά πλαίσια διακυβέρνησης και ενθαρρύνοντας την ηθική συμπεριφορά, το φόρουμ στοχεύει στην ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Ελλάδας, στην προσέλκυση υπεύθυνων επενδύσεων και στην καλλιέργεια κουλτούρας ακεραιότητας.

Αποτελέσματα και συνεργασία:

Το ESG Forum ενθαρρύνει τη συνεργατική δράση και επιδιώκει να μετατρέψει τις συζητήσεις σε απτά αποτελέσματα. Διευκολύνοντας τις συνεργασίες μεταξύ των συμμετεχόντων, το φόρουμ στοχεύει στην προώθηση της καινοτομίας και των βιώσιμων έργων αλλά και στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού οικοσυστήματος για πρωτοβουλίες ESG στην Ελλάδα. Μέσω της ανταλλαγής γνώσεων, πόρων και εμπειρογνωμοσύνης, οι συμμετέχοντες μπορούν να εφαρμόσουν συλλογικά βιώσιμες πρακτικές και να συμβάλουν στην ατζέντα βιώσιμης ανάπτυξης της Ελλάδας.

Οι θεσμικοί και εκπρόσωποι της αγοράς που συμμετείχαν στο συνέδριο, μοιράστηκαν πληροφορίες, ανέδειξαν τις νέες προκλήσεις, παρουσίασαν πετυχημένα case studies και κατέθεσαν τις απόψεις και προτάσεις τους.

Θεματικοί Άξονες

Κεντρικές ομιλίες από εξέχοντα κυβερνητικά στελέχη και εκπροσώπους της αγοράς αναφορικά με τη σημασία των πρακτικών ESG στην Ελλάδα με ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την εθνική ατζέντα για τη βιωσιμότητα. Μεταξύ των θεμάτων που αναλύθηκαν μέσω ομιλιών και πάνελ, είναι η κοινοτική οδηγία CSRD, τα οφέλη από την εφαρμογή πρακτικών βιωσιμότητας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η αντιμετώπιση του ρίσκου μετάβασης στο οικονομικό μοντέλο με κριτήρια βιωσιμότητας.

Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα στην Ελλάδα

 • Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τις περιβαλλοντικές προκλήσεις και πρωτοβουλίες της Ελλάδας.
 • Η ατζέντα περιλαμβάνει τον μετριασμό της κλιματικής κρίσης, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την κυκλική οικονομία, τη βιώσιμη Γεωργία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
 • Εμπειρογνώμονες, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και εκπρόσωποι σχετικών οργανισμών θα μοιραστούν βέλτιστες πρακτικές, θα συζητήσουν τρέχοντα έργα και θα διερευνήσουν ευκαιρίες συνεργασίας.

Κοινωνική Ευθύνη και Ανάπτυξη χωρίς Αποκλεισμούς

 • Παρουσιάσεις και συζητήσεις για κοινωνικά θέματα και πρωτοβουλίες στην Ελλάδα.
 • Οι θεματικές περιλαμβάνουν την κοινωνική ισότητα, την ποικιλομορφία και την ένταξη, την ανάπτυξη της κοινότητας, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά δικαιώματα και τις επενδύσεις κοινωνικού αντικτύπου.
 • Αναδείχθηκαν case studies και success stories, εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί συμβάλλουν στην κοινωνική πρόοδο, ενώ παράλληλα προωθούν την οικονομική ανάπτυξη.

Διακυβέρνηση και Διαφάνεια:

 • Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για την εταιρική διακυβέρνηση, τη λογοδοσία και τη διαφάνεια στην Ελλάδα.
 • Τα θέματα περιλαμβάνουν δεοντολογικές επιχειρηματικές πρακτικές, μέτρα κατά της διαφθοράς, συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, ποικιλομορφία των διοικητικών συμβουλίων και υπεύθυνες επενδύσεις.
 • Εμπειρογνώμονες και εταιρικοί ηγέτες συζήτησαν το ρόλο της αποτελεσματικής διακυβέρνησης στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και μακροπρόθεσμης αξίας για τους οργανισμούς.

Βιώσιμη Χρηματοδότηση και Επενδύσεις

 • Παρουσιάσεις σχετικά με τη βιώσιμη χρηματοδότηση και τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα.
 • Η συζήτηση περιλαμβάνει πράσινα ομόλογα, επενδύσεις αντίκτυπου, ενσωμάτωση ESG σε επενδυτικές στρατηγικές και χρηματοοικονομική καινοτομία για βιωσιμότητα.
 • Επενδυτές, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εμπειρογνώμονες μοιράστηκαν ιδέες σχετικά με τον τρόπο κινητοποίησης κεφαλαίων για βιώσιμη ανάπτυξη και συζήτησαν το εξελισσόμενο τοπίο της βιώσιμης χρηματοδότησης.

Καταληκτικές παρατηρήσεις και μελλοντικές προοπτικές

 • Περίληψη των βασικών takeaways από το φόρουμ.
 • Καταληκτικές παρατηρήσεις από τους διοργανωτές, τονίζοντας τη σημασία της συνεχούς συνεργασίας και δράσης για ένα βιώσιμο μέλλον.
 • Προεπισκόπηση μελλοντικών πρωτοβουλιών, συνεργασιών και εκδηλώσεων που προωθούν πρακτικές ESG στην Ελλάδα.

Σε ποιους απευθύνεται

Το συνέδριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, σε επενδυτές και σε όσους επιθυμούν να μάθουν πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή πρακτικών βιωσιμότητας και ESG στις επιχειρήσεις.

Το συνέδριο διοργανώνεται από την Smart Press

SmartPress